Wał Miedzeszyński 377, Warszawa 03-980, Polska
+48 602 773 990
biuro@ykp.pl

Statut YACHT KLUBU POLSKI

Rozdział I
NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁALNOŚCI
§ 1
1. YACHT KLUB POLSKI, w skrócie YKP, jest stowarzyszeniem zrzeszającym Kluby Żeglarskie działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kluby polonijnych środowisk Żeglarskich.
2. YKP przyznaje zrzeszonym Klubom prawo używania swojej nazwy, do której dodają nazwę miasta, w którym są zarejestrowane.
3. Nazwa YKP pisana jest na białym tle dużymi literami o kolorze granatowym. Nazwy miast zrzeszonych w nim Klubów pisane są tak jak nazwa stowarzyszenia.
4. Nazwa YACHT KLUB POLSKI jest zastrzeżona w Urzędzie Patentowym RP.
§ 2
Siedzibą YKP jest m.st. Warszawa.
§ 3
1. YKP jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, posiada osobowość prawną i działa na zasadach określonych w Statucie oraz w: • ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104), z późniejszymi zmianami, • ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 25 poz. 113), z późniejszymi zmianami.
2. Działalność YKP podlega obowiązującym przepisom władz państwowych oraz organów rejestrowych.
§ 4
Terenem działalności YKP jest Rzeczpospolita Polska i te tereny poza granicami, gdzie znajdują się Żeglarskie środowiska polonijne.


Rozdział II BANDERA, PROPORZEC, PIECZĘĆ, GODŁO, ODZNAKA
§ 5
1. YKP i zrzeszone w nim Kluby używają Bandery, proporca, godła, pieczęci i odznaki.
2. Banderą YKP jest flaga o dwóch równych pasach poziomych, górnym – białym, dolnym – czerwonym, z wycięciem trójkątnym na brzegu przeciwległym do drzewca, godłem państwowym umieszczonym na środku pasa białego oraz krzyżem ukośnym w kolorze czerwonym, o rozszerzonych końcach ramion, z obwódką niebieską nie przylegającą do krzyża czerwonego; krzyż ukośny umieszczony jest na białym pasie w górnej części przy drzewcu. Stosunek szerokości Bandery do jej długości wynosi 1:2, głębokość wcięcia jest równa połowie szerokości Bandery. Stosunek wysokości godła do szerokości Bandery wynosi 2:5.
3. Proporcem YKP jest biały trójkąt o stosunku ramion do podstawy jak 2,5:1. Na proporcu jest umieszczony, wyżej opisany, krzyż ukośny.
4. Godłem YKP jest krzyż ukośny, opisanym wyżej, na białej tarczy w otoku wieńca złotego na podkładzie dwóch skrzyżowanych kotwic.
5. YKP używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku YACHT KLUB POLSKI na konturze tarczy z dwoma skrzyżowanymi kotwicami, umieszczonej pośrodku pieczęci.
§ 6
1. YKP wydaje zrzeszonym Klubom Patenty upoważniające je do używania Bandery YKP.
2. Jachty stanowiące własność Klubów zrzeszonych mają obowiązek noszenia Bandery YKP
3. Jachty Członków Klubów zrzeszonych winny pływać pod Banderą YKP, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, zgodnie z Regulaminem Flagowym YKP.
§ 7
Członkowie Klubów zrzeszonych mają prawo używania proporca i odznaki YKP oraz noszenia strojów Klubowych (mundurów Klubowych YKP), zgodnie z obowiązującymi Regulaminami.


Rozdział III
CELE I ICH REALIZACJA
§ 8
Celem YKP są:
1) Kultywowanie tradycji żeglarskich powołanego w Warszawie w 1924 r. YACHT KLUB POLSKI, upoważnionego reskryptem Ministra Spraw Wewnętrznych R.P., wydanym 26 lutego 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, do używania Bandery Marynarki Wojennej R.P. z dodatkowym emblematem Klubu.
2) Reprezentowanie wobec władz państwowych oraz organizacji społecznych środowiska Żeglarskiego, w szczególności swych Członków.
3) Ustanawianie odznaczeń Klubowych oraz nadawanie tych odznaczeń Członkom zrzeszonych Klubów i innym osobom, zasłużonym dla żeglarstwa polskiego.
4) Ustanawianie Regulaminów i zasad etykiety żeglarskiej i Klubowej.
5) Nadawanie uprawnień żeglarskich.
6) Nadawanie Patentów Flagowych.
7) Propagowanie wiedzy żeglarskiej.
8) Dbałość o honor Bandery Klubowej w kraju i za granicą.
§ 9
YKP realizuje swoje cele przez:
1) Zrzeszanie, z zachowaniem dobrowolności, Klubów żeglarskich
2) Występowanie do władz państwowych i sportowych z wnioskami i opiniami w sprawach dotyczących uprawiania sportów i turystyki wodnej.
3) Występowanie do odpowiednich władz w sprawie nadania odznaczeń sportowych i państwowych.
4) Prezentowane w mediach, w szczególności mediach sportowych osiągnięć polskich żeglarzy Członków Klubów zrzeszonych w YKP.
5) Propagowanie w praktyce żeglarskiej i mediach etykiety i etyki żeglarskiej, zgodnej z tradycją YKP.
6) Kontakty z żeglarzami i organizacjami żeglarskimi w kraju i za granicą.
7) Inicjowanie działalności Członków i rozstrzyganie sporów powstałych między nimi.
8) Powoływanie komisji tematycznych.


Rozdział IV
CZŁONKOWIE YKP – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
Stowarzyszenie YKP tworzą Członkowie:
1) Rzeczywiści.
2) Wspierający.
§ 11
1. Członkiem rzeczywistym YKP może być każdy Klub żeglarski posiadający osobowość prawną, który na podstawie złoŜonej deklaracji uczestnictwa został przyjęty uchwałą Zarządu Głównego YKP.
2. Członek rzeczywisty YKP przyjmuje nazwę YACHT KLUB POLSKI z nazwą miasta będącego jego siedzibą.
3. Członek rzeczywisty zobowiązany jest do uznania i przestrzegania Statutu YKP.
§ 12
Członkowie rzeczywiści mają prawo do:
1) Używania Bandery, godła i emblematów organizacyjnych YKP.
2) Uczestniczenia z głosem stanowiącym, poprzez swoich przedstawicieli, w Zjazdach Delegatów YKP.
3) Korzystania, poprzez swoich przedstawicieli, z biernego i czynnego prawa wyborczego.
4) Korzystania, z zachowaniem odpowiednich przepisów, ze wszystkich uprawnień, jakie posiada i nadaje swoim Członkom YKP.
5) Korzystania z pomocy YKP.
§ 13
Członkowie rzeczywiści mają obowiązek:
1) Stosowania się do postanowień niniejszego statutu oraz uchwał władz YKP dotyczących spraw organizacyjnych, z wyłączeniem wewnętrznych spraw Członków.
2) Dbania o honor Bandery YKP, przestrzegania etyki, etykiety i dobrych zwyczajów obowiązujących w żeglarstwie, a w szczególności w YKP.
3) Troszczenia się o rozwój YKP.
4) Regularnego opłacania składek Członkowskich oraz innych należności uchwalonych przez władze YKP.
§ 14
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna bądź prawna zainteresowana rozwojem YKP, która na podstawie pisemnej deklaracji została przyjęta uchwałą Zarządu YKP.
2. Członek wspierający – osoba prawna, działa w YKP za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Zarządu YKP oraz Zjazdach Delegatów YKP.
4. Na podstawie indywidualnych uchwał Zarządu Głównego YKP Członkowie wspierający, niebędący osobami prawnymi, lub imiennie wymienieni przedstawiciele Członków wspierających będących osobami prawnymi, mogą uzyskiwać prawo używania Bandery, proporca i odznaki YKP oraz noszenia strojów Klubowych.
5. Członkowie wspierający mają obowiązek udzielania pomocy w rozwoju YKP zgodnie z zadeklarowanym zakresem.
§ 15
Ustanie Członkostwa rzeczywistego następuje w przypadku:
1) Dobrowolnego wystąpienia z YKP, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego YKP.
2) Wykreślenia uchwałą Zjazdu Delegatów YKP wskutek:
a) Nieprzestrzegania zasad określonych w statucie YKP lub działalność na szkodę YKP.
b) Zalegania z opłatami Członkowskimi na rzecz YKP przez okres dłuższy niż dwadzieścia cztery miesiące (po uprzednich dwóch pisemnych upomnieniach wystosowanych przez Prezydium Zarządu YKP).
3) Rozwiązania się lub likwidacji Klubu – Członka rzeczywistego YKP.
§ 16
Ustanie Członkostwa wspierającego następuje w przypadku:
1) Dobrowolnego wystąpienia z YKP zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego YKP.
2) Wykreślenia uchwałą Zarządu Głównego YKP wskutek:
a) Niewykonywania świadczeń zadeklarowanych na rzecz YKP.
b) Działalności niezgodnej ze statutem lub na szkodę YKP.
3) Skazania osoby fizycznej prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych.
4) Ustania osoby prawnej będącej Członkiem wspierającym YKP.


Rozdział V
WŁADZE Y K P
§ 17
Władzami YKP są:
1) Zjazd Delegatów YKP.
2) Zarząd Główny YKP.
3) Komisja Rewizyjna YKP.
§ 18
1. Kadencja Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.
2. Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, wszystkie uchwały władz YKP zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich prawomocności wymagana jest obecność, co najmniej, połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku Zarządu YKP wymagana jest również obecność Komandora lub Wicekomandora I-go zastępcy łącznie z jednym z Wicekomandorów. W razie równości głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
4. Członkowie władz wybieralnych YKP pełnią swoje funkcje społecznie.


Zjazd Delegatów
§ 19
1. Zjazd Delegatów YKP stanowi najwyższą władzę YKP.
2. Do kompetencji Zjazdu Delegatów YKP należy:
1) Analiza i ocena działalności YKP.
2) Ustalanie wytycznych w sprawie działalności oraz budżetu YKP.
3) Wybór, w głosowaniu tajnym Komandora i Członków Prezydium Zarządu Głównego YKP, Członków Komisji Rewizyjnej oraz Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień.
4) Przyjmowanie sprawozdań z działalności oraz udzielanie, w głosowaniu tajnym, absolutorium Zarządowi Głównemu YKP po upływie kadencji działalności Zarządu Głównego YKP.
5) Przyznawanie, na wniosek Konwentu Wicekomandorów Honorowych YKP, tytułu Honorowego Wicekomandora YKP.
6) Uchwalanie wysokości składek Członkowskich oraz innych świadczeń finansowych Członków na rzecz YKP.
7) Zatwierdzanie Regulaminów:
a. Obrad Zjazdu Delegatów YKP;
b. Zarządu Głównego YKP
c. Komisji Rewizyjnej YKP
d. Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień YKP.
8) Uchwalenie statutu YKP i jego zmian.
9) Podejmowanie uchwał dotyczących zbywania lub obciążania majątku nieruchomego YKP.
10) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu YKP.
11) Rozpatrywanie innych spraw, niezastrzeżonych szczegółowymi postanowieniami statutu do kompetencji Zjazdu oraz wniesionych przez Członków YKP lub zgłoszonych w trakcie obrad.
§ 20
W trakcie obrad Zjazdów Delegatów YKP delegaci Członków rzeczywistych czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo głosu stanowiącego.
§ 21
1. Delegatów na Zjazdy wybierają Członkowie rzeczywiści YKP w liczbie proporcjonalnej do liczby Członków poszczególnych Klubów. Szczegółowy klucz wyborczy ustala Zarząd Główny YKP.
2. Każdy delegat reprezentujący Członka rzeczywistego może kumulować mandaty swojego Klubu, przy czym kumulacja mandatów różnych Klubów jest niedopuszczalna.
§ 22
W obradach Zjazdów Delegatów YKP z głosem doradczym mogą uczestniczyć:
1) Członkowie Prezydium Zarządu Głównego YKP (o ile nie są delegatami);
2) Członkowie Komisji Rewizyjnej (o ile nie są delegatami);
3) osoby wyróżnione godnościami honorowymi YKP (o ile nie są delegatami).
4) przedstawiciele Członków wspierających;
5) osoby zaproszone przez Zarząd Główny YKP.
§ 23
Zjazdy Delegatów YKP mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 24
1. Zwyczajny sprawozdawczo – wyborczy Zjazd Delegatów zwołuje, co pięć lat, Zarząd Główny YKP.
2. Zwyczajny sprawozdawczy Zjazd Delegatów zwołuje w połowie swej kadencji Zarząd Główny YKP
3. Każdy ze Zjazdów musi być poprzedzony osobnym zawiadomieniem, wysłanym, co najmniej na cztery tygodnie przed terminem Zjazdu. W zawiadomieniu należy podać miejsce, datę, godzinę i proponowany porządek obrad.
§ 25
1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny YKP:
a) Na podstawie własnej uchwały.
b) Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej YKP.
c) Na pisemny wniosek, co najmniej, połowy Członków rzeczywistych.
2. Zarząd Główny YKP jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w ciągu sześciu tygodni od daty otrzymania wniosku, z zachowaniem postanowień
ust. 3 niniejszego Statutu, odnoszący się do terminu i sposobu powiadomienia.
3. W przypadku utraty przez Zarząd Główny YKP zdolności do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, zwołuje go Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej..
§ 26
1. Zjazd Delegatów władny jest do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, z wyłączeniem przypadków, o którym mowa w ust. 2 i 3, przy reprezentacji, co najmniej:
1) Trzech czwartych Członków rzeczywistych w pierwszym terminie.
2) Połowy Członków rzeczywistych w drugim terminie.
2. Uchwały Zjazdu Delegatów w sprawach Statutu YKP i jego zmian oraz zbywania lub obciążania majątku nieruchomego YKP, wymienionych w § 19 ust. 8 i 9, wymagają większości kwalifikowanej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania. Tryb i warunki podejmowania uchwały w tych sprawach uregulowano w § 40 Statutu.
3. Tryb i warunki podejmowania uchwały w sprawie rozwiązania YKP, wymienionej w § 19 ust. 10, uregulowano w § 41 Statutu.
§ 27
Szczegółowe zasady obradowania Zjazdów Delegatów oraz wyboru władz YKP określa osobny Regulamin obrad, uchwalany przez Zjazd Delegatów.


Zarząd Główny YKP
§ 28
1. Zarząd Główny YKP jest władzą działającą między Zjazdami Delegatów.
2. Zarząd Główny YKP stanowią: Prezydium Zarządu Głównego YKP oraz Komandorzy Klubów – Członków rzeczywistych YKP.
3. Prezydium stanowią Komandor, 4 Wicekomandorów, Sekretarz Generalny, Skarbnik i sześciu do dwunastu Członków wybieranych przez Zjazd Delegatów.
4. Liczba Członków Prezydium Zarządu Głównego YKP wybieranych na daną kadencję uchwalana jest każdorazowo przez sprawozdawczo – wyborczy Zjazd Delegatów YKP.
5. Komandor YKP wybierany jest w oddzielnym głosowaniu
6. Prezydium Zarządu Głównego YKP konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Komandor, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wyboru przez Zjazd Delegatów. Plenarne obrady Zarządu YKP odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy
7. W okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego YKP działalnością YKP kieruje Prezydium Zarządu Głównego. Jego posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Decyzje podejmowane przez Prezydium wymagają akceptacji na najbliższym posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego YKP.
8. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Prezydium Zarządowi Głównemu przysługuje prawo kooptacji w liczbie, nieprzekraczającej jednej trzeciej liczby Członków wybranych przez Zjazd Delegatów YKP.
9. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu Głównego YKP i jego Prezydium określa Regulamin opracowywany przez Prezydium. i zatwierdzony przez Zjazd Delegatów.
§29
1. Do zakresu działalności Zarządu Głównego YKP należą następujące sprawy:
1) Reprezentowanie YKP i działanie w jego imieniu.
2) Realizacja uchwał Zjazdów Delegatów YKP.
3) Zarządzanie funduszami zgodnie z ustalonym budżetem i wytycznymi Zjazdu Delegatów YKP.
4) Koordynowanie działalności Członków YKP oraz rozstrzyganie sporów powstałych między nimi w obrębie YKP.
5) Opracowywanie sprawozdań ze swojej działalności oraz projektów wytycznych w sprawie działalności oraz budżetu YKP.
6) Nadawanie Patentów Flagowych.
7) Przyznawanie wyróżnień i odznaczeń honorowych YKP.
8) Przyjmowanie i wykreślania Członków rzeczywistych YKP.
9) Podejmowanie uchwał w sprawie nadawania Członkom wspierającym prawa używania Bandery, proporca i odznaki YKP oraz noszenia strojów Klubowych.
10) Ustanawianie odznaczeń Klubowych i nadawanie tych odznaczeń Członkom Klubów zrzeszonych i innym osobom zasłużonym dla żeglarstwa polskiego.
11) Opracowywanie Regulaminów wewnętrznych YKP.
12) Występowanie do władz państwowych i sportowych z wnioskami o odznaczenia państwowe i sportowe.
13) Współpraca i nadzór nad pracami powołanych komisji.
14) Załatwianie innych spraw związanych z działalnością YKP, niezastrzeżonych dla kompetencji Zjazdu Delegatów.
2. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Zjazdu Delegatów.
§ 30
Dla ważności pism Zarządu Głównego wymagany jest podpis Komandora lub upoważnionego Członka Zarządu. Pisma zawierające zobowiązania lub decyzje finansowe oraz rachunki podpisuje ponadto skarbnik lub pełnomocnik Zarządu Głównego
§ 31
W przypadku braku możliwości wykonywania zadań przez wybranego Komandora Zarządu Głównego, do czasu najbliższych obrad Zjazdu Delegatów jego funkcję pełni jego pierwszy zastępca.


Komisja Rewizyjna
§ 32
1. Komisja Rewizyjna, której Członków wybiera Zjazd Delegatów, kontroluje całokształt merytorycznej i finansowej działalności YKP. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Członek Zarządu YKP.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
1) Kontrola działalności Zarządu Głównego YKP pod względem zgodności ze Statutem.
2) Kontrola realizacji uchwał podjętych przez Zjazd Delegatów YKP.
3) Badanie celowości wydatków oraz prawidłowości gospodarki finansowej Zarządu Głównego YKP.
4) Kontrola sprawozdań finansowych.
5) Przedstawianie Zarządowi Głównemu YKP oraz Zjazdowi Delegatów wniosków w sprawach dotyczących działalności statutowej i finansowej YKP.
6) Występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu YKP.
7) Badanie spraw szczególnych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego YKP bądź władz państwowych.
§ 33
1. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do merytorycznej i finansowej kontroli działalności Prezydium Zarządu Głównego YKP oraz bieżącego informowania Prezydium lub składania informacji w trakcie obrad Zarządu Głównego YKP o wykrytych nieprawidłowościach.
2. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana, przynajmniej raz na dwa lata, skontrolować działalność Zarządu Głównego YKP oraz złożyć sprawozdanie ze swoich czynności na Zjeździe Delegatów YKP.
3. Komisja Rewizyjna, niezależnie od kontroli wymienionych w ust. 1, zobowiązana jest dokonać czynności kontrolnych, zgłoszonych na piśmie z uzasadnieniem wniosku, na żądanie, co najmniej, trzech rzeczywistych Członków YKP.
4. O dostrzeŜonych w czasie kontroli nieprawidłowościach, Komisja Rewizyjna zobowiązana jest zawiadomić niezwłocznie Prezydium Zarządu Głównego YKP, które powinno podjąć stosowne działania wynikające z uwag i zgłaszanych wniosków.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz osoby przez niego delegowane, mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego YKP i jego Prezydium.
§ 34
1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu Członków i dwóch zastępców, których wybiera sprawozdawczo – wyborczy Zjazd Delegatów, zwykłą większością głosów.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wyboru przez Zjazd Delegatów, wybierając ze swojego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Obrady Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
4. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin opracowywany przez Komisję i uchwalany przez Zjazd Delegatów YKP.
§ 35
1. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji w liczbie, nieprzekraczającej dwóch osób.
2. W przypadku braku możliwości wykonywania zadań przez wybranego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jego funkcję pełni Sekretarz Komisji.
3. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności, co najmniej połowy Członków Komisji, w tym przewodniczącego lub Członka Komisji upoważnionego przez przewodniczącego.


Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień
§ 36
1. Kapituła jest organem YKP, powołanym do opiniowania wniosków o odznaczenia i wyróżnienia.
2. Kapituła działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Zjazd Delegatów YKP.


Konwent Wicekomandorów Honorowych
§ 37
1. W stowarzyszeniu działa Konwent Wicekomandorów Honorowych, którego zadaniem jest dbałość o zachowanie zasad etyki, etykiety i tradycji YKP.
2. Konwent działa na podstawie własnego Regulaminu.
3. Konwent jest ciałem ponadczasowym, nie podlega żadnym strukturom YKP


Rozdział VI WYRÓŻNIENIA HONOROWE
§ 38
1. Godność Komandora Honorowego YKP jest wyróżnieniem wyjątkowym i dla tego może być nadawana wyłącznie w szczególnym przypadku, osobie posiadającej wysoki prestiż społeczny w YKP, powszechnie uznany nie tylko w środowisku żeglarskim YKP.
2. Godność Komandora Honorowego YKP, z powodu swej wyjątkowości, jest przyznawana na specjalnie zwoływanym tylko w tym celu Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów.
§ 39
1. Godność Wicekomandora Honorowego YKP może być nadana Członkom Klubów zrzeszonych w ramach stowarzyszenia oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach innym osobom, za szczególnie wysokie zasługi dla YKP, rozsławienie Bandery YKP i rozwój żeglarstwa polskiego.
2. Godność Wicekomandora Honorowego YKP nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Konwentu Wicekomandorów Honorowych YKP.
3. Otrzymanie godności Wicekomandora Honorowego YKP uprawnia do:
a) Uczestniczenia z głosem doradczym (o ile nie jest delegatem) w Zjazdach Delegatów YKP.
b) Używania emblematów organizacyjnych YKP.
c) Korzystania, z zachowaniem obowiązujących przepisów, ze wszystkich urządzeń, jakie posiada YKP.


Rozdział VII MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 40
1. Majątek stanowią środki finansowe oraz prawa rzeczowe i wierzytelności.
2. Majątek powstaje ze składek Członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, oraz dochodów z działalności YKP.
3. Majątek YKP stanowi wspólną własność Klubów – Członków rzeczywistych YKP, posiadających osobowość prawną, i może służyć tylko celom przewidzianym niniejszym Statutem.
4. Dochód z działalności YKP służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między jego Członków.


Rozdział VIII ZMIANA STATUTU, ZBYWANIE LUB OBCIĄŻANIE MAJĄTKU NIERUCHOMEGO I ROZWIĄZANIE YKP
§ 41
Zmiana Statutu oraz zbywanie lub obciążanie majątku nieruchomego YKP należy do kompetencji Zjazdu Delegatów i może być dokonana w drodze uchwały Zjazdu powziętej kwalifikowaną większością, co najmniej, 2/3 głosów uprawnionych delegatów rzeczywistych Członków YKP, przy wymaganej obecności reprezentacji 3/4 wszystkich Klubów zrzeszonych w YKP.
§ 42
1. Wniosek o rozwiązanie YKP może być przedmiotem dyskusji Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, zwoływanym wyłącznie w tym celu, przy wymaganej obecności reprezentacji minimum 3/4 wszystkich Klubów zrzeszonych w YKP.
2. Rozwiązanie się YKP może nastąpić na skutek uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów powziętej kwalifikowaną większością, co najmniej, 3/4 głosów uprawnionych delegatów rzeczywistych Członków YKP, przy wymaganej obecności reprezentacji wszystkich Klubów zrzeszonych w YKP.
3. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu się Klubu określa cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.
4. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się YKP, Nadzwyczajny Zjazd Delegatów wybiera Komisję Likwidacyjną do załatwienia wszystkich spraw formalno – prawnych, pracującą zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Zjazd.
Rozdział IX PRZEPISY KOŃCOWE
§ 43
Statut wchodzi w Życie z dniem uchwalenia przez Zjazd Delegatów YACHT KLUBU POLSKI.
Uchwalony przez XXXV Zjazd Delegatów YKP Warszawa 10.12.2006 r.


Sekretarz Generalny YKP Andrzej Bojanowski

Komandor Zarządu Głównego YKP Jerzy Łyżwiński